ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี ๒๕๕๘

POST: 01 ม.ค. 2513

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
                            ประจำปี ๒๕๕๘
                           -------------------------------
       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สนง.กสทช.) โดยการมอบหมายของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ในการประชุมครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีมติอนุญาตให้สมาคมวิทยุสมัครเล่น จำนวน ๒๕ สมาคมฯ จัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น สำนักงาน กสทช. จึงขอประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นประจำปี ๒๕๕๘  ดังนี้

       ๑.คุณสมบัติผู้สมัคร

       ๑.๑ ผู้สมัครเข้ารับการอบรมและสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นจะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือเชื้อชาติไทย
      
       ๒. การรับสมัคร

       ๒.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรมและสอบฯ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ สมาคมวิทยุสมัครเล่น ทั้ง ๒๕ แห่ง ดังรายละเอียดปรากฎในตารางกำหนดการอบรมและสอบฯ แนบท้ายประกาศนี้

       ๒.๒ จำนวนการรับสมัคร ไม่เกิน ๓๐๐ คน

       ๓.เอกสารและหลักฐานในการสมัคร ประกอบด้วย

       ๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
       ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
       ๓.๓ สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐ จำนวน ๑ ฉบับ
       ๓.๔ กรณีู้ผู้สมัครอายุไม่ถึง ๗ ปี และ/หรือผู้ยังไม่มีบัตรประจำตัวระชาชนให้แนบสำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน ป.๐๕ หนังสือรับรองของสถานศึกษา บัตรประจำตัวนักเรียนพร้อมติดรูปถ่ายอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน ๑ ฉบับ (สำเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)

       ๔. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

       ๔.๑ ค่าดำเนินการอบรมและสอบ ไม่เกินคนละ ๑,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย
       ๔.๑.๑ ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆไม่รวม ๘๐๐ บาท/คน ดำเนินการโดยสมาคมผู้ดำเนินการจัดการอบรมและสอบ
       ๔.๑.๒ ค่าธรรมเนียมการอบรมและสอบ คนละ ๑๐๐ บาท และค่าใบสมัครและเอกสารคู่มืออบรมพนักงานวิทยุสมัครเล่น ๑๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐ บาท ชำระให้กับสำนักงาน กสทช.(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

       ๔.๒ ให้สมาคมที่ได้รับอนุญาต จำหน่ายใบสมัครให้แก่ผู้สมัครโดยตรงและมิให้นำเงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิกหรือการบริจาคมาเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการจำหน่ายใบสมัครหรือให้สิทธิ์แก่ผู้สมัครรายหนึ่งรายใดมากกว่าผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกหรือผู้บริจาค

       ๕. กำหนดวัน เวลา และสถานที่การจัดอบรมและสอบ
           รายละเอียดปรากฎในตารางกำหนดการแนบท้ายประกาศนี้

       ๖. หลักสูตร
           การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้้น ให้เป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ภาคผนวก ๓ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น

       ๗. เกณฑ์การรับรองผล
       ๗.๑ ผู้เข้ารับการอบรมและสอบต้องเข้ารับฟังการบรรยายตลอดหลักสูตร ๑ วัน
       ๗.๒ ให้มีคะแนนการสอบภาคทฤษฎี ทั้งสิ้น ๑๐๐ คะแนน
       ทั้งนี้ ผู้รับเข้าการอบรมและสอบ ต้องได้คะแนนภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าสอบได้และมีสิทธิ์ได้รับ
       ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น

       ๘. การประกาศผลสอบ
           สำนักงาน กสทช. จะประกาศผลการสอบเฉพาะรายชื่อผู้ที่สอบได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช.   http://www.nbtc.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ - ๖๐ ต่อ ๔๐๔ และ Call Center ๑๒๐๐
         

             ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗


                                                                        นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
                                                                    เลขาธิการ กสทช.

๑. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดศรีสะเกษ HS3AK สอบ ๑๗ ม.ค. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๑๓๔ / ๒๔ ม.บ้านนันทพงษ์ ม.๗ ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐ โทร. ๐๘ - ๙๔๒๕ - ๘๓๘๓ , ๐๘ - ๐๒๙๑ - ๑๑๕๕

๒. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชัยนาท HS1AL สอบ ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๑๑ / ๑๐ ม.๕ ซ.ท่าแจง ๒ ถ.ชัยณรงค์ ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท ๑๗๐๐๐ โทร.๐ - ๕๖๔๑ - ๒๔๐๔ , ๐๘ - ๑๙๗๒ - ๘๘๗๑ , ๐๘ - ๓๘๗๒ - ๔๖๐๒

๓. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสกลนคร HS4AS สอบ ๑๔ ก.พ. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๒๖๖ / ๔ ซ.หนองมันปลา ๑๕ ถ.สกล - กาฬสินธุ์ ต.ธาติเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐ โทร.๐ - ๔๒๙๗ - ๒๐๙๐ , ๐๘ - ๑๑๓๖ - ๒๑๑๐ , ๐๘ - ๑๗๙๙ - ๘๒๗๔

๔. สมาคมวิทยุสมัครเล่นสมิหลาจังหวัดสงขลา HS9AS สอบ ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๕ ซ.๕ ถ.ราวิธี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐ โทร.๐๘ - ๑๘๙๖ - ๑๘๑๙

๕. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดหนองบัวลำภู HS4AB สอบ ๑๔ มี.ค. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๑๕๓ ม.๓ ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู ๓๙๑๗๐ โทร. ๐๘ - ๕๔๖๑ - ๐๘๘๖ , ๐๘ - ๖๐๒๐ - ๘๕๗๗

๖. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดปทุมธานี HS1AP สอบ ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๒๘ / ๑ ม.๘ ต.คลอง ๑ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐ โทร. ๐๘ - ๑๙๐๖ - ๒๖๖๔

๗. สมาคมวิทยุสมัครเล่น วีอาร์ ตรัง HS9AT สอบ ๒๕ ม.ย. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๙๙ หมู่ที่ ๓ ตําบลบางรัก อําเภอเมือง จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐ โทร. ๐๘ - ๑๖๐๗ - ๖๓๗๗

๘. สมาคมวิทยุสมัครเล่นและซีบีจังหวัดร้อยเอ็ด HS4AR สอบ พ.ค. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ สำนักงานนายกสมาคมฯ ๙๒ ถนนกืจไคลคลา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ โทร. ๐๘ -๑๙๓๙- ๓๗๔๗ , ๐๘ - ๑๓๙๑ - ๙๙๙๙ , ๐๘ - ๙๗๑๓ - ๘๘๕๑ , ๐ - ๔๓๕๑ - ๘๑๐๔

๙. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจันทบุรี HS2AB สอบ ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๖๓ / ๓ ถนนศรีจันทร์ ตําบลวัดใหม่ อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐ โทร. ๐๘ - ๑๗๒๓ - ๕๑๗๕ , ๐ - ๓๙๓๑ - ๓๕๒๘

๑๐. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดพัทลุง HS9AP สอบ มิ.ย. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง เลขที่ ๑๖ ม.๑ ตําบลเขาลำเจียก อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐ โทร. ๐๘ - ๑๘๙๖ - ๑๙๘๔

๑๑. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงราย HS5AR สอบ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๘๙ หมู่ที่ ๕ ตําบลท่าสาย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ โทร. ๐๘ - ๑๔๖๘ - ๓๙๒๘

๑๒. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดกาฬสินธุ์ HS4AG สอบ ก.ค. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๘๓ /๑ ถนนหน้าเรือนจำ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐ โทร. ๐๘ - ๘๕๖๒ - ๖๙๕๘

๑๓. สมาคมวิทยุสมัครเล่นพิษณุโลก HS6AP สอบ ๑๘ ก.ค. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ตู้ ปณ.๕๔ ไปรษณีย์พิษณุโลก อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ โทร. ๐๘ - ๖๒๐๘ - ๓๙๖๙ , ๐๘ - ๔๖๒๐ - ๗๓๔๕

๑๔. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ HS7AJ สอบ ส.ค. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๘๖๕ ม.๕ ตําบลศาลาชัย อําเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๔๐ โทร. ๐ - ๓๒๖๘ - ๘๖๒๕ , ๐๘ - ๙๔๑๑ - ๑๔๔๔

๑๕. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดระนอง HS8AR สอบ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๑๖๕ - ๑๖๗ หมู่ที่ ๑ ถ.สะพานปลา ตําบลปากน้ำ อําเภอเมือง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐ โทร. ๐ - ๗๗๘๒ - ๑๙๓๖ , ๐๘ - ๑๗๘๘ - ๗๒๗๒

๑๖. สมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่นจังหวัดระยอง HS2AR สอบ ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๓ / ๑๑ หมู่ที่ ๓ ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ๓๑๐๐๐ โทร. ๐๘ - ๑๙๔๕ - ๙๗๗๕ , ๐๘ - ๑๘๖๕ - ๔๙๙๐

๑๗. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเลย HS4AL สอบ ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๑๓๐ / ๑ ถ.พิพัฒน์มงคล ตําบลกุดป่อง อําเภอเมือง จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐ โทร. ๐๘ - ๑๗๔๙ - ๙๕๓๙ , ๐๘ - ๕๗๕๑ - ๔๑๔๑ , ๐ - ๔๒๘๑ - ๑๕๙๙

๑๘. สมาคมวิทยุสมัครเล่นแสงเทียนสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร HS7AT สอบ ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๑๐๐๐ / ๒๖ ถนนสรศักดิ์ ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร. ๐ - ๓๔๔๑ - ๑๒๘๖

๑๙. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดราชบุรี HS7AR สอบ ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๒๒๙ ม.๓ ตําบลพงสวาย อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร. ๐ - ๓๒๓๒ - ๕๘๒๖ , ๐๘ - ๔๘๓๐ - ๓๓๓๓

๒๐. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเพชรบูรณ์ HS6AB สอบ ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๔๔๔ ม.๓ ซ.เทศบาล ๖ ถ.สระบุรี - หล่มสัก ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๔๐ โทร. ๐๘ - ๑๖๔๒ - ๖๓๙๔ , ๐๘ - ๖๖๘๐ - ๑๙๖๘ โทรสาร ๐ - ๕๖๗๘ - ๑๑๙๖

๒๑. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุพรรณบุรี HS7AS สอบ ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๒๕๓ ม.๓ ถ.สุพรรณ - ชัยนาท ตําบลท่าระหัส อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐ โทร. ๐๘ - ๑๖๔๒ - ๖๓๙๙ , ๐๘ - ๙๒๐๐ - ๑๖๙๔

๒๒. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดฉะเชิงเทรา HS2AS สอบ ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๖๘ ถ.บางคล้า - แปลงยาว ตําบลบางคล้า อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๑๐ โทร. ๐ - ๓๘๕๔ - ๑๔๕๕ , (โทรสาร)๐ - ๓๘๕๔ - ๑๔๒๒

๒๓. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสุราษฎร์ธานี HS8AS สอบ ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๖๓ / ๑ ถ.ภักดี ตําบลบางคล้า อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐ โทร. ๐ - ๗๗๖๘ - ๗๖๓๐ , (โทรสาร)๐๗ - ๗๒๗ -๒๓๒๘

๒๔. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นนครศรีธรรมราช HS8AN สอบ ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ อาคารกาญจนาภิเษกเศษ1810 / 32 ตําบลท่าวัง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ โทร. ๐ - ๗๕๓๑ - ๒๑๕๕ , ๐๘ - ๓๙๕๖ - ๒๐๕๓

๒๕. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสมุทรปราการ HS1AM สอบ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ๑๓๕๘ / ๑๗ ม.๔ ถ.เทพารักษ์ กม.๑ ตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ โทร. ๐ - ๒๓๘๙ - ๕๕๕๐ , (โทรสาร)๐๒ - ๓๙๔ - ๔๔๖๔


สำนักการอนุญาตกิจการเฉพาะกิจ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ – ๖๐ ต่อ ๗๑๔ / ๐ ๒๖๗๐ ๘๘๘๘ / Call Center ๑๒๐๐
โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๓๙๙๓ ๐ ๒๒๙๐ ๕๒๓๓
http://www.nbtc.go.th

สถิติการเข้าชม
Today
3
Yesterday
34
This Month
813
Last Month
1,341
This Year
3,624
Last Year
14,706
Start : 01/01/2014
Login with Facebook