!!! CQ CQ CQ E20AE Club Station !!!

E20AE CLUB STATION สถานีกิจกรรมพิเศษภายใต้การกำกับดูแลของสถานีวิทยุคมนาคมควบคุมข่ายกรุงเทพมหานคร เป็น สถานีวิทยุคมนาคม ขององค์กรวิทยุสมัครเล่นที่ตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาตนเอง การศึกษา วิจัย ทดลอง สาธิต การแข่งขัน กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เหตุภัยพิบัติ หรือ เหตุฉุกเฉิน และฝึกฝนนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น และผู้สนใจ ในการออกอากาศย่าน HF โดยมีนักวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยมีวัตถุประสงหลัก ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกใช้ความถี่วิทยุสมัครเล่น สร้างสรรค์สามัคคี และมิตรภาพ

2.  พัฒนาความรู้ด้านวิชาการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ แก่สมาชิกและประชาชน

3.  ฝึกฝนอบรมสมาชิกให้เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่มีความรู้ความชำนานยิ่ง ๆ ขึ้นไป

4.  เสริมสร้างประโยชน์ต่อสังคมและความปลอดภัยของประเทศชาติ

5.  เสริมสร้างให้สมาชิกใช้วิทยุรับ-ส่ง คมนาคมเป็นข่ายสื่อสารสาธารณะสำรอง ในยามฉุกเฉิน หรือเกิดภัยพิบัติ

6. เพิ่มพูนจำนวนสมาชิกให้เป็นพนักงานวิทยุสำรองไว้รับใช้สังคมและประเทศชาติทั้ง ยามสงบและฉุกเฉิน

7.  สร้างชื่อเสียงของสมาคมและประเทศชาติ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการวิทยุระหว่างประเทศ

8.  ดำเนินการออกหนังสือข่าว ไม่เกี่ยวข้างกับธุรกิจการค้า การเมือง และการศาสนา

สถิติการเข้าชม
Today
10
Yesterday
39
This Month
1,230
Last Month
1,200
This Year
6,674
Last Year
14,706
Start : 01/01/2014
Login with Facebook